نظرسنجی

انتظار شما از علم سیاست چیست؟
 

education

انتظار شما از علم سیاست چیست؟

انتظار شما از علم سیاست چیست؟
اندیشمند سیاسی شوم
67  39.2%
تغییرات سیاسی انجام دهم
45  26.3%
دیپلمات شوم
26  15.2%
سیاست مدار شوم
20  11.7%
فکر نکردم و هیچ انتظاری ندارم
13  7.6%

Number of Voters  :  171
First Vote  :  Tuesday, 04 August 2015 12:42
Last Vote  :  Wednesday, 13 December 2017 00:56