نظرسنجی

انتظار شما از علم سیاست چیست؟
 

education

انتظار شما از علم سیاست چیست؟

انتظار شما از علم سیاست چیست؟
اندیشمند سیاسی شوم
89  41.2%
تغییرات سیاسی انجام دهم
56  25.9%
دیپلمات شوم
32  14.8%
سیاست مدار شوم
22  10.2%
فکر نکردم و هیچ انتظاری ندارم
17  7.9%

Number of Voters  :  216
First Vote  :  Tuesday, 04 August 2015 12:42
Last Vote  :  Sunday, 09 December 2018 09:42