نظرسنجی

انتظار شما از علم سیاست چیست؟
 

education

انتظار شما از علم سیاست چیست؟

انتظار شما از علم سیاست چیست؟
اندیشمند سیاسی شوم
72  38.9%
تغییرات سیاسی انجام دهم
50  27%
دیپلمات شوم
28  15.1%
سیاست مدار شوم
20  10.8%
فکر نکردم و هیچ انتظاری ندارم
15  8.1%

Number of Voters  :  185
First Vote  :  Tuesday, 04 August 2015 12:42
Last Vote  :  Sunday, 18 March 2018 09:15