نظرسنجی

انتظار شما از علم سیاست چیست؟
 

education

انتظار شما از علم سیاست چیست؟

انتظار شما از علم سیاست چیست؟
اندیشمند سیاسی شوم
78  39.6%
تغییرات سیاسی انجام دهم
53  26.9%
دیپلمات شوم
30  15.2%
سیاست مدار شوم
20  10.2%
فکر نکردم و هیچ انتظاری ندارم
16  8.1%

Number of Voters  :  197
First Vote  :  Tuesday, 04 August 2015 12:42
Last Vote  :  Tuesday, 26 June 2018 13:13