نظرسنجی

انتظار شما از علم سیاست چیست؟
 

education

انتظار شما از علم سیاست چیست؟

انتظار شما از علم سیاست چیست؟
اندیشمند سیاسی شوم
85  40.5%
تغییرات سیاسی انجام دهم
56  26.7%
دیپلمات شوم
31  14.8%
سیاست مدار شوم
21  10%
فکر نکردم و هیچ انتظاری ندارم
17  8.1%

Number of Voters  :  210
First Vote  :  Tuesday, 04 August 2015 12:42
Last Vote  :  Tuesday, 16 October 2018 21:13