نظرسنجی

انتظار شما از علم سیاست چیست؟
 

education

‌‌Books List
No. ‌Book Title Propagate No. Last Propagate Date Faculty Book Type Authors
1    چالش ها و کارکردهای فرهنگی موبایل    first    2010-03-20    سوره مهر    تالیف   
2    ارزیابی الگوهای سیاست خارجی ایران بین دو انقلاب (جلد 1)    first    2015-04-21    اداره نشر وزارت امور خارجه    تالیف   
3    حکومت مندی ایرانشهری    first    2015-11-30        تالیف   
4    سیاست به مثابه تکنیک: مبانی روشی علم سیاست    first    2015-11-20    انتشارات خرسندی (ناشر تخصصی کتابهای حقوق و علوم سی    تالیف   
5    رهایی یا انقیاد ، فلسفه سیاسی تکنولوژی اطلاعات در قرن بیستم، سیاست و تکنولوژی اطلاعات    first    2014-09-22    انتشارات تیسا    تالیف   
6    اسلام سیاسی در عصر اطلاعات : از جنبش تا دیپلماسی    first    2017-01-19        تالیف   
7    اندیشه سیاسی در ایران باستان    first    2017-06-18    سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه    تالیف   
8    سیاست نامة سعدی    first    2018-06-21    تیسا    تالیف