1. روح اله اسلامی شعبجره , مجید بیات , تاثیر تلفن همراه بر سیاست از منظر کارکردگرایی , نخستین همایش چالش ها و کارکردهای فرهنگی موبایل , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  2. روح اله اسلامی شعبجره , تکنیک های سعدی برای صلح , صلح و روابط بین الملل : رویکرد ایرانی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  3. روح اله اسلامی شعبجره , سازه های معناگرا در حکومت مندی بوستان سعدی , معناگرایی در علوم سیاسی و روابط بین الملل , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  4. روح اله اسلامی شعبجره , بررسی ساختاری ولایت فقیه در بستر زبان سیاسی ایرانی , ششمین جشنواره ی سراسری «طریق جاوید» , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  5. روح اله اسلامی شعبجره , مبانی اعتدال سیاسی در جاویدان خرد ایرانی , سیاست خارجی اعتدال گرا , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  6. روح اله اسلامی شعبجره , الگوهای سیاست خارجی ایران بین دو انقلاب , ظریه های روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  7. روح اله اسلامی شعبجره , فاطمه ذوالفقاریان , نقد سبک زندگی رایج در غرب از دیدگاه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری , سبک و فرهنگ زندگی اسلامی در دنیای معاصر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  8. روح اله اسلامی شعبجره , پزشکیان زینب , غیبت تکنیک در همگرایی جهان اسلام , همگرایی و واگرایی در جهان اسلام , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  9. روح اله اسلامی شعبجره , بهروز اسمعیل زادگان , مولفه های اندیشه ایرانشهری در ارگ بم , سیاست و شهر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  10. روح اله اسلامی شعبجره , آسیب شناسی تکنیک¬های ارتباط سازمان¬های امنیتی با مردم , همایش ملی اطلاعات و مردم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  11. روح اله اسلامی شعبجره , پدیدارشناسی صلح در اندیشه انقلاب اسلامی ایران , همایش انقلاب اسلامی و جهان عاری از خشونت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹