1. روح اله اسلامی شعبجره , پدیدارشناسی صلح در اندیشه انقلاب اسلامی ایران , اندیشه سیاسی در اسلام , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۷-۳۴
 2. روح اله اسلامی شعبجره , الزامات آموزش دانش سیاست در ‌ایران عصر اطلاعات (تکنولوژی زیربنای شکلی و محتوایی آموزش علم سیاست) , راهبرد , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۱۱-۱۳۴
 3. روح اله اسلامی شعبجره , وحید بهرامی عین القاصی , پدیدارشناسی سیاسی فرّه در اوستا و شاهنامه , پژوهشنامه علوم سیاسی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۷-۴۰
 4. روح اله اسلامی شعبجره , تکنیک های کنستیتوشن در سیستم ممالک محروسه , ممالک محروسه , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳۵-۵۵
 5. روح اله اسلامی شعبجره , دولت مشروطه و حکومت مندی مکانیکی , دولت پژوهی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۷۶-۲۱۵
 6. روح اله اسلامی شعبجره , وحید بهرامی عین القاصی , پدیدارشناسی تکنیک های امام علی (ع) برای صلح , جستارهای سیاسی معاصر , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱-۱۷
 7. روح اله اسلامی شعبجره , دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در بیداری اسلامی , مطالعات افکار عمومی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۴۹۹-۵۳۵
 8. روح اله اسلامی شعبجره , الگوی سیاست خارجی ایران از مشروطه تا برآمدن رضاشاه , تاریخ روابط خارجی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۲۱-۷۱
 9. روح اله اسلامی شعبجره , چهار موج جنبش های اسلامی: تحلیل پدیده خلا تکنیک , روابط خارجی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۵۳-۱۸۰
 10. روح اله اسلامی شعبجره , امکان های تکنولوژی اطلاعات در عرصه سیاست , پژوهش سیاست نظری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵۵-۸۸
 11. روح اله اسلامی شعبجره , تکنولوژی اطلاعات و سیاست به مثابه متون متحول برای سیاست گذاری , سیاست‌های راهبردی و کلان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۱۲۹-۱۵۶
 12. روح اله اسلامی شعبجره , منطق های سه گانه ارتباط تکنولوژی اطلاعات و سیاست , مطالعات افکار عمومی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۰۵-۲۲۵
 13. روح اله اسلامی شعبجره , تکنولوژی های قدرت در سیاست نامة خواجه نظام الملک , جستارهای سیاسی معاصر , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱-۲۶
 14. مجتبی احمدیان , روح اله اسلامی شعبجره , نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو) , سیاست‌های راهبردی و کلان , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱-۳۵
 15. روح اله اسلامی شعبجره , فاطمه ذوالفقاریان , تکنولوژی و چرخش امنیت سیاسی , راهبرد یاس , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۱۶۰-۱۸۵
 16. محمدباقر خرمشاد , روح اله اسلامی شعبجره , فراز و فرود حکومت مندی در عصر ساسانیان (مطالعه موردی: نامه تنسر، عهد اردشیر) , جستارهای سیاسی معاصر , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱-۲۶
 17. روح اله اسلامی شعبجره , تکنیکهای دیپلماتیک ابن فرا , پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱-۲۲
 18. روح اله اسلامی شعبجره , عباسعلی رهبر , فاطمه ذوالفقاریان , امواج بیداری جهان اسلام , سیاست خارجی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۹۱۳-۹۳۴
 19. روح اله اسلامی شعبجره , روابط خارجی ایران از صفویه تا برآمدن نادرشاه , تاریخ روابط خارجی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۳۹-۶۵
 20. روح اله اسلامی شعبجره , فاطمه ذوالفقاریان , نقد حقوق بشر در افق حکومت مندی , سیاست خارجی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۳۴۵-۳۶۲
 21. روح اله اسلامی شعبجره , تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر امر سیاسی در ایران دهه هشتاد (مطالعه موردی انتخابات دهم ریاست جمهوری) , پژوهش های خاورمیانه-پژوهش سیاست , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۱۶۳-۱۸۶
 22. روح اله اسلامی شعبجره , فاطمه ذوالفقاریان , حکومت مندی الهیات سیاسی در عصر اطلاعات (جایگاه سازه های الهیاتی در تئوری های سیاست و روابط بین الملل در عصر اطلاعات) , پژوهش های روابط بین الملل , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۱۸۷-۲۱۳
 23. روح اله اسلامی شعبجره , فاطمه ذوالفقاریان , زوال تکنیک های قدرت دیپلماتیک در پایان عهد قاجار(پدیدارشناسی سفر اول ناصرالدین شاه به فرنگ) , تاریخ روابط خارجی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱-۳۶
 24. روح اله اسلامی شعبجره , پدیدارشناسی الزامات دیپلماسی اسلامی , سیاست خارجی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۹۵-۹۷۴
 25. روح اله اسلامی شعبجره , راهبرد های امنیتی غرب در برخورد با بیداری جهان اسلام , آفاق امنیت , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۴۷-۷۰
 26. روح اله اسلامی شعبجره , امکان های جهان زیستی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سیاسی , راهبرد , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۸۱-۱۱۲
 27. روح اله اسلامی شعبجره , روش های تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک , تاریخ روابط خارجی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۱-۲۶
 28. روح اله اسلامی شعبجره , سیاست در عصر اطلاعات از منظر پسا مدرنیسم , آفاق امنیت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۱۰۳-۱۲۰
 29. روح اله اسلامی شعبجره , فاطمه ذوالفقاریان , حکومت مندی در تاریخ فلسفه سیاسی , پژوهش سیاست نظری , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱-۱۹
 30. روح اله اسلامی شعبجره , فاطمه ذوالفقاری , سازه های معناگرا در حکومت مندی بوستان سعدی , پژوهش حقوق و سیاست , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۱۷۳-۱۹۶